Home

 

 

Osudové omyly týkající se roku 2012 a planeta Země

3. květen 2011

 

(Informace shromážděné hlavně z hojivých a badatelských sedění, autoři

Franz Erdl a Martina)

Když jsi ve válce a myslíš si, že nepřítel přijde zepředu, on ale přijde zezadu, pak je to omyl, který tě může zabít. Přesně o takové omyly jde tady; omyly rozhodující o životě nebo smrti; ba co ještě horšího, mohou přivodit zánik lidské rasy.

Naše situace je extrémně nebezpečná, ale je nebezpečná jinak, než se domníváme. Tuto past stavěly dlouho žijící bytosti vysoce inteligentních, mimozemských ras dlouhá tisíciletí. A tady je hned jeden důležitý bod:

 

Ať se v letech 2011 a 2012 stane cokoli,

bylo to naplánováno zlovolnými, vícedimenzionálními bytostmi*

a jimi to také bude provedeno.

 

(* bytosti, démoni, mimozemšťané atd.)

Země (Slunce, Vesmír atd.) nemají žádné přirozené cykly s katastrofálními účinky (nikdy také ještě nedošlo k žádným přirozeným katastrofám – o tom více později). Můžeme se tedy zbavit většiny svých vyvolaných strachů z cyklicky se vracejícího přepólování planety, z cyklických monstrózních erupcí Slunce, z planet, které se k nám příliš přiblíží atd. Stejně tak nemají přirozený původ klimatické katastrofy, zemětřesení nebo tsunami s katastrofálními účinky na lidi. Tedy ještě jednou: neexistují žádné přírodní zákony, které by vyvolávaly katastrofy. Většina vědců jsou hypnotizované opice, které přestaly chápat, co je přirozené. (Já mimochodem pocházím také z oblasti přírodních věd, vystudoval jsem elektroniku. Chci tím říct, že tomuto světu nejsem cizí.)

Rovněž tak málo jsou apokalyptické jevy naplánovány naším Božím původcem. Kdyby tomu tak bylo, nemohli bychom přece proti tomu dělat vůbec nic. Pro mimozemšťany bylo extrémně snadné poslat člověku apokalyptické vize a potom zajistit, aby tyto vize byly vepsány do bible. Bylo to stejně prosté jako dát Mayům jejich kalendář nebo jiným kmenům jejich vize konce časů. Ani neuvěříte, jak snadné to bylo.

Je tolik různých filozofií konce časů, že je pro mě těžké udělat pro všechny jejich skupiny logicky smysluplné pořadí vysvětlení. Doufám ale, že po přečtení celého tohoto článku se jednotlivé kousky té skládanky složí dohromady.

 

Osudové omyly týkající se „astrální úrovně” neboli „čtvrtého rozměru”

Když jsem ještě v Německu chodil na semináře, jedno channelingové médium mi řeklo: “Léčíš stále ještě ve 4. dimenzi! Musíš vzestoupit!” Vím, že mnozí duchovní lidé mluví o „nízké”, „temné” čtvrté dimenzi. Tato dimenze je tady pro ty zlé, ale my, duchovní lidé, již brzy vzestoupíme do páté dimenze. Také David Icke tvrdí tuto nebezpečnou lotrovinu. Pomalu začínám chápat, proč mu dovolili být tak dlouho úspěšný před velkým publikem. Totiž proto, aby dnes mohl tomu publiku tuhle nebezpečnou lotrovinu vykládat.

Než vysvětlím, co je na tom tak nebezpečné, rád bych něco ujasnil. Většinou se zcela přirozeně, aniž bychom o tom přemýšleli, mluví o tom, že žijeme ve třetí dimenzi. Jak, co nebo kde jsou druhá a první dimenze? To nevím. Myslím si, že výraz „třetí dimenze” byl zvolen proto, že žijeme v trojrozměrném světě, pokud je to vůbec pravda. Ale to nemá ani v nejmenším co dělat s duchovními rozměry. Jedno médium mi jednou vysvětlilo, že první dimenze prý je hmota. Druhá dimenze je prý vědomí rostlin a třetí dimenze je vědomí zvířat a lidí. Já to považuju taky za lotrovinu, ale ne tak nebezpečnou.

Umím se také vyrovnat s tím, že budu naši skutečnost nazývat třetí dimenze. Ale teď ji raději nazývám „naše skutečnost”. A v naší skutečnosti existují hmota, rostliny a živočichové, jmenovitě vše, co je vytvořeno z hmoty, kterou jsme schopni vnímat.

Obecně se vědomí o naší skutečnosti nachází v astrální rovině (ehm, ve čtvrté dimenzi). Vědomí hmoty, vědomí rostlin a jejich přírodních bytostí, vědomí zvířat a vědomí člověka v podobě astrálních bytostí a astrálních energií. Naše vědomé myšlení je ale, jak se zdá, od astrální roviny odděleno. V astrální rovině jsou energie člověka, jeho city, jeho programy, jeho problémy z dřívějších životů, pokud jej ještě tíží. Nachází se tam prakticky všechno, ale nejsou tam jeho vědomé myšlenky. Domnívám se, že ty jsou v jiné rovině.

Vše, co je a co se děje v naší skutečnosti, je a děje se prostřednictvím těch energií, které jsou v astrální rovině. Nemůže se stát nic, když k tomu v astrální rovině není obsažena příslušná energie. Kdo chce v naší skutečnosti něco změnit, musí nějak, vědomě nebo nevědomě, změnit astrální rovinu. Skutečnost a astrální rovina, to je jako počítač a software. Bez software je počítač mrtvý. Bez astrální roviny je mrtvá i naše skutečnost. A dále: je-li astrální rovina plná ďáblů, naše skutečnost se tím mění v peklo. Je-li astrální rovina plná andělů, naše skutečnost se tím mění v nebe, v ráj.

 

Duchovním lidem je ale obsáhle zvěstováno, že astrální rovina je nízkohodnotná rovina určená pro temné bytosti. K ní se člověk nemá snižovat. V pozadí je tady jasný záměr vzít nám možnost ovlivňovat naši skutečnost. Je pravda, že v astrální rovině nyní panují temné bytosti. Ale tato skutečnost je předkládána tak, jako by astrální rovina byla pro ty zlé bytosti tím správným místem. Jako že bychom je tam měli zavřít a hotovo. A my se pak vydáme do páté dimenze, že?


Ano, kdo věří, že brzy vzestoupí do páté dimenze (přičemž ovšem nikdo nemá skutečné ponětí, co ta pátá dimenze je), ten může naši skutečnost včetně astrální roviny dát prostě někam do pozadí. Ale tato teorie spočívá na slibech duchů obdržených přes média a přes jejich channeling.

Na jiném místě ještě ukážu, jak lze prokázat, že to celé je podvod. Nyní bych nejprve ukázal, že na základě tohoto způsobu myšlení svoji skutečnost, tohle boží Stvoření, přenecháváme těm temným mocnostem.

Vím, že kdo zaníceně a fanaticky věří ve vzestup, věří, že to tak být musí. Na Zemi pak totiž dál budou žít už jen hloupí a zlí lidé a ti pak budou to zdejší peklo potřebovat, aby se tady učili. Takže, tohle není můj způsob uvažování a v průběhu tohoto článku by se ještě mělo ukázat, proč to tak být nesmí. V žádném případě nesmíme svoji skutečnost přenechat ďáblům a příšerám. Je jejich plánem převzít naši skutečnost a ještě další skutečnosti. Chtějí převzít všechno, a čím víc toho už mají, tím snáz v tom pokračují.

Jiné skutečnosti? Ano, je mnoho jiných skutečností. Na planetách našeho Slunečního systému jsem ty jiné skutečnosti viděl. Viděl jsem tam lidi, kteří vypadají přesně tak jako my. Mají tam budovy, města atd. Ale viděna našima normálníma očima pro tři rozměry je ta planeta naprosto neobyvatelná, holá a životu nepřátelská. Také na naší planetě jsou jiné skutečnosti. Pomysleme na pro nás neviditelný lid žijící na ostrově Island. Všechny tyto skutečnosti jsou přes astrální rovinu vzájemně propojeny. Všechny tyto bytosti proto také můžeme přes astrální rovinu kontaktovat.

Jestliže tedy těm temným bytostem svoji skutečnost přenecháváme, ony tím získávají solidní základnu pro to, aby ve společné astrální rovině okupovaly jiné skutečnosti.

Myslím, že je mnoho astrálních rovin a k nim příslušejících skutečností.

A jak to je s těmi jinými dimenzemi? S těmi vyššími dimenzemi? Rád bych k tomu řekl tohle: už od pradávna nám bytosti, které mají vyšší schopnosti a lepší techniku, než máme my, uměly vnucovat určité dojmy. V tom je příčina toho, proč ještě dnes spousta lidí zvěstování od takzvaných vyšších bytostí stále příliš snadno akceptuje. Výpovědi o vyšších dimenzích přicházejí většinou právě takovými cestami, od takzvaných „vyšších“ bytostí, od „vzestoupivších mistrů“ atd. Jsem přesvědčen o tom, že jiné dimenze jsou, ale neumím si je představit. Jsem však velmi opatrný vůči tomu, abych přijímal jakékoli channelingem předávané úkoly, a také vůči tomu, abych věřil tomu, co se dochovalo jako dávné ústní podání a jako prastaré texty (manipulace nebyla vynalezena až v naší době). 

Země a zemnění
 

V mnoha seminářích pro duchovní lidi se říkalo, „teď dostaneme něco k jídlu, to je dobré pro uzemnění“. Dodnes nevím, zda to je pravda. Myslím, že pokud jde o uzemnění, panuje velký zmatek a já sám si nedovolím tvrdit, že vím, co to je. Když se soustředím na vědomí Země, někdy se mi podaří uzemnění přesně cítit. Energie při něm vchází do chodidel a do nohou a stoupá až do zadku s nejvyšším bodem uprostřed spodní části páteře. Neumím vysvětlit, co je uzemnění, stejně tak, jako neumím vysvětlit, co je láska. Ale jedno je jisté: „uzemnění je extrémně důležité“, a proto bych zde rád nakupil vše, co o něm vím.

Vím například, že většina lidí automaticky má určité uzemnění, ale že se usilovně pracuje na tom, aby se naše uzemnění zhoršilo. Patří to k plánu temné strany na převzetí naší Země. 

Země

Pro uzemnění je velmi důležité rozumět Zemi. Země není nějaká hrouda hmoty ve Vesmíru, která se pohybuje a mění výlučně podle fyzikálních zákonů. Fyzikální zákony sice hrají určitou roli, ale Země je v prvé řadě astrální bytost tak, jako i my jsme v prvé řadě astrální bytosti. Nevím, co ještě je Země, každopádně je důležité chápat ji jako astrální bytost. Jako taková má city. Vnímáme s úžasem, že Země má velmi intenzivní city. Astrální bytost Země pod negativními energiemi trpí. Trpí, když dochází ke katastrofám, které ubližují živým bytostem. Trpí spolu s námi. Je empatická. Vždy jsme to tak vnímali.

(Kdo je sám o sobě empatický a se Zemí spjatý, ten to objeví. Vím, že mnozí empatičtí lidé často nevědí, odkud který jejich pocity pocházejí. Není také divu, při tolika existujících vlivech. Je možné, že vnímají city Země, ale vůbec je nenapadne, že by to city Země mohly být.)

Chápete, co to znamená? Znamená to, že Země nechce žádnému člověku ublížit. A tím nám musí být jasné, že zemětřesení, tsunami, katastrofální počasí, které lidstvu způsobují velké škody, nezpůsobila naše planeta Země. Vážná zemětřesení nejsou přirozené události. Země by naprosto byla schopna posouvat svoje pevninské desky jemně, aniž by přitom zbořila jen jediný dům. Rovněž tak se může starat o vyvážené počasí. Že přesto dochází k velkým, ničivým katastrofám, jimž Země nedokáže zabránit, je vinou nakupení negativních energií. To nakupení má nejméně dva důvody:

  1. dlouhodobá práce na tom nám nepřátelských mimozemšťanů a jejich pomocníků a otroků.

  2. To, co jsme vytěsnili ze svého vědomí a co se někde nahromadilo.

Ta spousta vědeckých teorií (zčásti i alternativních) o zemětřeseních a tak dále nás vzdaluje od našeho vztahu k Zemi. Uzemnění může být skutečné jen tehdy, když Zemi plně důvěřujeme. Musí být naším partnerem proti temné straně. Je naše povinnost (přinejmenším všech, kteří znovu získali část svých mimosmyslových schopností) tam, kde jsme, Zemi od temných sil osvobozovat. Země nás k tomu potřebuje. Jsou místa, kde je mnoho černé magie, místa prokletá, místa, kde došlo k satanistickým krvavým obřadům, místa, kde byly bitvy, místa, na nichž ještě lpí duše atd. To udělali lidé a lidé to musejí zhojit. Pokud tyto energie v Zemi zůstanou, umožní to, aby na těchto místech docházelo k dalším neštěstím. A Země sama přitom nemůže rozvíjet a předávat svoji zdravou sílu. Tyto energie jsou chorobně zvrácené a na živé bytosti atd. působí nepříznivě. Pravá, zdravá původní síla Země se stahuje daleko zpět.

Je třeba hojit a kdo hojí, zlepšuje tím ovšem také svoje uzemnění, svůj vztah k Zemi. (Zajímavá podorbnost: kdo v posledních dvou světových válkách vrhal pumy, s nejvyšší pravděpodobností přitom ztratil svoje uzemnění. Takové jsou naše zkušenosti.)

A jiná nebeská tělesa? Žádné z nich není nepřátelské. Ani Slunce, ani Měsíc. Ani žádná kometa se podle nějakých fyzikálních zákonů nepřiblíží k Zemi příliš a nezničí ji. Slunce nevyšle žádné svoje obrovské výbuchy směrem k Zemi a nezpůsobí tak žádné katastrofy. Astrální bytost Slunce by to velmi bolelo. To neznamená, že se žádné neštěstí nemůže stát, protože temné bytosti pracují i na Slunci. Netuším, kolik tam toho svedou. Ale buďte si vědomi toho, že nejsou žádné přírodní zákony způsobující katastrofy. Žádné periodicky se opakující události ničící lidi a zvířata. Jsou to výlučně vědomé, zlovolné akce – a vůči nim nejsme bezbranní.

 

Pomoc od mimozemšťanů

Při energetických seděních, která jsem, z velké části s Martinou, provedl v posledních letech, se ukázalo, že je mnoho mimozemských ras a duchovních bytostí, které nám chtějí pomoci; lépe řečeno, jež jsou na naší straně a spolu s námi chtějí záporné bytosti z Vesmíru vyrazit. Ale nejsou to ty už mnoho roků známé skupiny s příslušnými alfa-samci, jako jsou Aštar, Kryon nebo Ramhta. Tyto bytosti a také takzvaná Galaktická federace jsou výtvory kliky reptiliánů a slouží jako taktické manévry k odlákání pozornosti. Působení těchto výtvorů je fatální, protože ti, kteří se s námi skutečně chtějí spojit, pak nejsou slyšeni ani viděni.

Udržovat jasné a silné spojení s přátelskými mimozemšťany je obtížné. Tyto kontakty jsou narušovány a likvidovány. Většinou máme jen krátké časové okno, jež lze na obou stranách použít, než protiopatření znovu všechno rozmažou a kontakt ustane.
 

Princip golfového klubu

Než budu dál referovat o skupinách, které nám chtějí pomáhat, rád bych objasnil princip, který v těch rozdílných skutečnostech zjevně působí a který jsem nazval princip golfového klubu. Úplně prostě, kdo není členem golfového klubu, nemá na pravidla toho klubu žádný vliv. Kdo by v tom klubu chtěl něco měnit, musí být aspoň jeho členem. Pro naši skutečnost na Zemi to znamená: kdo chce něco vykonat na Zemi, musí být uzemněný. Kdo je uzemněný? Většina těch, co přišli na svět ve fyzickém těle (což je kus Země). Víc o tom později.

Bytosti bez těla se mohou uzemnit tak, že například okupují člověka nebo zvíře (je k tomu třeba splnit předběžné podmínky). Duchové se také rádi nechají „channelovat“, tedy používají mediálně nadaného člověka, dávají mu nějaké informace a mezitím mohou působit na naši skutečnost. Obětovat něco duchovi, ať je to jídlo, předmět, zvíře nebo dokonce člověk, znamená, že tomu duchovi je dáno uzemnění, a ve všech případech, kdy se použije člověk nebo zvíře, lze také používat i jiné síly té oběti. Také když je nějaká bytost uctívána, jí dává sílu a uzemnění. Těmito způsoby se do našeho golfového klubu vtírají naši nepřátelé a mění naše pravidla k naší škodě. Dopřáli si mnoho tisíciletí času a momentálně v našem klubu vládnou.

A jak to nyní vypadá s našimi přáteli? Nalodí se do svého kosmického korábu, přiletí sem, prostřílejí si cestu a pomohou nám! Ha, ha, kdo moc koukal na seriál Kosmická loď Enterprise, ten tomu věří. Vím, že mnozí věří, že flotila Galaktické federace je tam venku připravena, nevměšuje se ale zatím, protože to překáží našemu osobnímu, svobodnému vývoji. Vždyť oni musejí respektovat ta boží pravidla. Nechci si z toho dělat legraci, ale takhle to nechodí. Skutečnost, kterou zažívám při seděních, je úplně jiná. Je obrovské množství bytostí, malé i velké skupiny, které se tady pokoušejí uchytit, které se snaží najít uzemnění, aby v naší skutečnosti mohly začít pracovat pro nás. Jsou mezi nimi bytosti s neuvěřitelnými schopnostmi, které jim ale nejsou nic platné, když se nemohou uzemnit. Odchytová služba našich nepřátel zajišťuje, že tyto bytosti se tady neuchytí. Je to dokonce jeden z nejdůležitějších bodů jejich programu.

Pro naše přátele vůbec není snadné uzemnit se. Snad je to způsobeno tím, že zatím ještě nepracovali celá tisíciletí na tom, aby se u nás vměšovali. Ať je to jakkoli, to, co očividně dělají (musejí dělat), je, že aspoň jedna z jejich bytostí se na Zemi inkarnuje – ovšem jako člověk. K tomu nedochází až teď. K tomu už docházelo celá poslední desetiletí. To znamená, že tady běhá spousta lidí, kteří jsou tu proto, aby se tady uchytili a aby udržovali kontakt s těmi bytostmi, k nimž původně náležejí (oni o tom ale nevědí). Mnozí z nich už mají za sebou několik inkarnací, v nichž se pokoušejí uzemnit, ukotvit se.

A jaká je situace těchto lidí? Je bohužel dost podělaná. Všichni, které znám, nejsou uzemněni. A být neuzemněný je nebezpečné. Každý závan energie může takového člověka smést. Je prakticky nemožné se bránit, chránit se. Ti, které znám, jsou ve špatném zdravotním a/nebo duševním stavu. Znám těžce postižené invalidy, kteří nemohou mluvit. Jiní jsou v kómatu. Pokud by se aspoň jednomu z nich podařilo uzemnit se a spojit se se svou skupinou, hned by to přineslo nápadně kladné události a změny, protože tyto skupiny jsou mocné. A proto jsou všichni, zatím, úspěšně odchytáváni.

Několika z těchto přátelských skupin jsme nabídli, aby použily naše uzemnění k tomu, aby zde něčeho dosáhly, aby aspoň mohly osvobodit svého inkarnovaného přítele. Ale nešlo to. Jejich vědomí je příliš odlišné od našeho. Potřebují se uzemnit přes tu osobu, jejíž vědomí odpovídá tomu jejich.

Tím jsme zjistili leccos o tom, jakým způsobem jsou ti zde inkarnovaní blokováni. Reptoši umějí ovlivnit už proces inkarnace. I ve svých dřívějších životech byli tito pomocníci zrozeni do co nejnepříjemnějších situací, do co nejvíce nepřátelského prostředí, které reptoši dovedli vytvořit. Už rodiče jsou ovlivňováni, takže nejsou oporou. Matka je už v raném těhotenství unesena šedými, její zárodek je zmanipulován a podroben implantaci. Tento zárodek může být dokonce přesazen do jiné matky, která reptošům lépe vyhovuje. Uzemnění, které matka automaticky předává svému dítěti, je přeťato. Matka a otec jsou manipulováni tak, že dítěti odsávají energii. Pokud dítě z takové rodiny odejde, vždy budou kolem něj osoby dostatečně mocné na to, aby této bytosti braly půdu pod nohama.

Odkud reptoši berou moc všechny tyto bytosti úspěšně odchytávat? Odpověď je úděsně prostá. Tuto moc mají od nás – přinejmenším v mnoha případech. Odhalili jsme to při jednom sedění, kdy šlo o to, vrátit jisté osobě její určité mocné schopnosti. Do cesty tomu se prostě postavila jedna mocná temná bytost. Jako vždy jsme tuto bytost začali odklízet pomocí vysoce kladné energie (kterou ony mimochodem nenávidějí jak choleru). Ale tenhle se zahnat nedal. Jen se drze šklebil. Jeho džob byl v tom, že určité síly držel mimo naši planetu a měl také tomu odpovídající moc. Naše pátrání, odkud tato moc pochází, ukázalo, že tato bytost byla a ještě dnes je uctívána miliony lidí. Z těch milionů lidí získává svoji sílu. (Tito lidé v tomto případě pocházeli hlavně z oblasti Indie.)

Tato bytost byla dřív bůh nebo guru. Nevíme to přesně. Je ještě mnoho jiných zloduchů, kteří se vydávali za guru, boha nebo za svaté, aby získali uctívače, od nichž později dostávají sílu. Jeden z nich se jmenuje Krišna. To jsme se dozvěděli přímo. Krišna převádí svoje učedníky na jistý speciální mezistupeň, kde se člověk cítí trochu jinak (lépe, lehčeji) než normálně, ale je tam zcela bez uzemnění. Učedníci Hare Krišny jsou neuzemnění a Krišna si jejich silami může libovolně posloužit.

Právě zemřelý vrchní reptilián Sái Baba fungoval na stejném principu a má na základě toho ještě teď moc a věci pod palcem.

Všichni, co se tu motají jako guru a získají významnější počet uctívačů, jsou bytosti z temné strany. Všichni bez výjimky, zatím. Nikdo z kladné strany si nemůže vybudovat velkou skupinu. Není to dovoleno. Velice se tomu brání, infiltruje se tam, používají se tam záškodníci a mágové. Tam se magicky napadají členové rodiny, zabíjí se rakovinou nebo nehodami atd. Proto se snadno pozná, ze které strany duchovní vůdce pochází: když za ním běží spousta ovcí, pak nepatří k nám. To se ovšem jednou může změnit, ale tak daleko ještě nejsme. Až tak daleko budeme, nebudeme už žádné duchovní vůdce potřebovat. (Ale nerad bych, aby to vypadalo tak, že to jednou tak daleko dojde, jako by to byl nějaký předem daný fakt. Myslím, že záleží na nás, jak to bude dál.) Moc duchům dává také reiki.

Doufám, že jste pochopili tohle svoje dilema, neboť povědomí o tom se musí šířit, aby se tato situace mohla změnit. Dokud budou tyto bytosti a lidé i nadále uctíváni tolika lidmi, pak přinejmenším já nemám zatím žádné řešení, jak na naši planetu znovu dostat větší kladné síly. Síla těch milionů a milionů uctívačů je proti nám a proti našim mimozemským, dosud neuzemněným pomocníkům. Přestože mají úžasné schopnosti, které jim dávají převahu, nemohou je vnést do naší skutečnosti. 

Vzestup

Velmi mě zlobí všechny ty teorie vzestupu, skupiny vzestupu, práce na světelném těle, aby se připravilo na vzestup do páté dimenze. Víte, k čemu to vede? K naprosté ztrátě uzemnění! A o to jde. Ten, kdo usiluje o vzestup, je extrémně snadná kořist. Jako se všemi, co nejsou uzemnění, s ním lze extrémně snadno manipulovat. Mezi těmi, co usilují o vzestup, je mnoho duchovně nadaných lidí. Vaše síly už Zemi bohužel nemohou pomoci, protože jste na svoje spojení se Zemí rezignovali a vaše síly jsou používány temnými bytostmi, přestože si myslíte něco jiného. A protože věříte na Galaktickou Federaci, nejste schopni tu spoustu pravých skupin pomocníků vidět. Jsou ale tady a potřebují naši pomoc tak, jako my potřebujeme tu jejich.

Vůbec je pro mě ta myšlenka spíš znamením nedostatečné rozvinutosti, že duchovně rozvinutí lidé jsou zachraňováni před zánikem – a ti druzí, co ještě tak rozvinutí nejsou – se ještě pár tisíc roků budou muset smažit v tom otrockém bytí na Zemi. Nemám rád citáty z bible, ale první by skutečně měli být až ti poslední. Pokud jsem zatím zjistil, neříká role, kterou člověk právě má, dostatečně o jeho skutečné rozvinutosti. Právě ti, co byli a jsou velmi odvážní v boji proti temnotě, teď možná kolem nás běhají jako asociálové nebo poloviční blázni. Jiní se svoje speciální síly ani neodvažují použít, protože kvůli tomu byli ve svých dřívějších životech nesnesitelně mučeni, a žijí jen tak halabala v neuvědomělém žití, aniž by cokoli věděli o své minulosti. Tito lidé jsou vysoce rozvinutí a bojovali zvlášť daleko vpředu. (To byla jejich chyba.) Ti, co teď očekávají, že budou zachráněni, jsou obecně spíš zbabělci.

A ještě něco na téma „být zachráněn“. Na základě mnoha vjemů a kontaktů mohu říci: šedáci také nebyli zachráněni. Svoji planetu ztratili stejným způsobem, jakým to teď jde u nás – pozvolnou sestupnou likvidací planety pomocí nepozorovaných cizích vlivů. Velká většina šedých byla zotročena, genově zmanipulována, naprogramována, naimplantována. Oni teď věří tomu, že nás musejí likvidovat. Pár se jich ukrylo někde v koutech vesmíru, ale všichni jsou ohroženi. S některými z nich jsme se seznámili. Vnímal jsem také, že byli krásná, vysoce rozvinutá rasa. (K tomu dám samostatný článek.) 

Doba konce

Myšlenka doby konce, apokalypsy, byla před dávnými časy do psyché člověka vpředena drakoniány. A drakoši, kteří jsou asi vůbec ti nejlepší hlubinní psychologové, věděli, co tím způsobí: ztrátu uzemnění. Je jedno, ve který způsob apokalypsy člověk věří, zda má strach, že se utopí, a případně se za záchranou vydá do hor, zda věří, že přežije, protože je duchovně rozvinutý, nebo zda věří, že jej odtud včas odveze Galaktická federace, nebo zda si myslí, že se stejně nedá nic dělat a žije prostě dál, dokud to nebouchne, ve všech případech chybí uzemnění, neboť takové myšlenky narušují důvěru k Zemi. A bez uzemnění jsme zvlášť slabí a napadnutelní. Co v době konce časů skončit musí, je moc drakošů nad lidmi. Pokud je odtud dokážeme vyrazit, může se naše planeta stát skoro nepředstavitelným rájem. 

Indigoví

Lidé, kteří přišli od mimozemských skupin pomocníků a jsou zde inkarnováni jako lidé, nemají nic společného s takzvanými indigovými dětmi. Nevím, co to má být, to s těmi indigovými. Jedno je jisté – kdo si přináší speciální schopnosti, je na seznamu reptošů na odstřel a musí stále bojovat. A modrá aura nepomůže. Pokud věříš, že jako indigový tady plníš nějaký důležitý úkol, ale nevede se ti špatně, pak něco není v pořádku. 

Je to vše jen hra (?)

Lidé se mě stále znovu snaží přesvědčit o tom, že všechno je jen hra. Člověk si nemá zadat se žádnou stranou, má se prostě držet stranou. Myslí si, že jsem se do boje proti reptošům prostě vhypnotizoval. A když s tím nepřestanu, že ten boj bude stále horší. Tyhle teze znám už dvě desetiletí a krátce jsem je i sám zastával. Ale lidé, kteří tomu věří vážně (a případně to považují za svoji osvícenost), ztrácejí uzemnění. Kdo nevyznává Zemi, ztrácí uzemnění. Myslí si možná, že ho přece ani nepotřebují, vždyť jsou přece Bohu tak blízko? Já myslím, že ten, kdo uvažuje takto, ztratí svoje stabilní stanoviště, ztratí základ, a brzy nebude schopen se proti ničemu bránit. U některých už k tomu došlo, s velmi nepěknými následky. 

Co lze dělat?

Vždy je důležité: vyřešit svoje karmické propletence, o čemž jsem referoval v jiných článcích. Tím se odkryjí nebo posílí schopnosti. Ale co se schopností týká, vypadá to tak, že reptiliáni nám dovedou klást hranice. To znamená, že momentálně se neumíme zhojit úplně a používat všechny svoje síly. Odkud tato moc pochází, je popsáno výše. Jak to můžeme změnit? To netuším!

Rozvíjet a prohlubovat odpovídající vědomí vůči Zemi. Kdo nemá mimosmyslové schopnosti, může si Zemi představovat aspoň jako partnera a hovořit s ní, například o počasí, které si přeješ. Kdo umí používat schopnosti, může to ovšem dělat také, ale měl by své schopnosti používat také k tomu, aby hojil místa na Zemi. Kdo poruchy na Zemi nenachází úplně snadno, může se například ptát. Já se například vždy ptám na tři hlavní kategorie: temné bytosti, temné energie a nevykoupené duše zemřelých. Cítím pak příslušnou energetickou odpověď. Na oba první body se pak lze ptát podrobněji.

Je důležité pracovat s počasím. Země totiž chce vytvářet počasí, které je pro nás příznivé. Ale je jí v tom zlovolně bráněno. Potřebuje náš dobře míněný vliv. Jak to budete dělat konkrétně, budiž přenecháno vám. Zkoušejte to. Nejdůležitější je spojení. Mohu vám dát jednu zkušenost. Ovlivňujte počasí jen v oblasti, která se vás týká. Nemůžete ukončit suchopár v Africe, když tam nežijete. Ale tady, kde žiješ, můžeš zastavit každou bouři, ukončit sucho atd. To jsou moje zkušenosti z posledních let.

 

Situace je vážná a nebezpečná, ale neměli bychom se bát zbytečně, specielně ne rozruchu kolem roku 2012. Je záměrem našich nepřátel nahnat nám hodně strachu. Není ani žádná přirozená, ani žádná Bohem chtěná apokalypsa. Naši nepřátelé se snaží nějakou apokalypsu zinscenovat. Když to pochopíme, můžeme proti tomu víc učinit.

Vím, že jsou osoby a malé skupiny, které se vlastním hledáním velmi přiblížily k pravdě a také stále pracují na hojení lidstva a planety. Konají velmi mnoho dobrého. Velký průlom ale ještě není na dohled. 


 

 

^^^