Home

 

 

Mimozemské vlivy

 

Část 4

 

 

Struktura zla

Snad je důležité, abychom svoje protivníky znali, možná ani není. Na tohle taky ještě neznám odpověď. Drakoniáni mají, jak se zdá, mezi dosud uvedenými mimozemšťany nejmocnější pozici. Ve hře ale mohou být ještě mocnější bytosti, které nevystupují viditelně. Na špici té temné moci může dokonce sedět jen jedna jediná bytost, cosi jako satan. Ale o tom dosud víme příliš málo.

Dokonce ani o drakoniánech jsem zatím nenašel mnoho vyjádření. Jak vypadají? Popisy, které jsem zatím našel, většinou podotýkají: "a mají křídla", ale jiný popis chybí. Je z toho zřejmé, že jako obvykle zase opisoval jeden od druhého, a neví se, odkud ta informace původně vlastně pochází. Někteří lidé oznamují, že se v podzemních, tajných zařízeních setkali s šedými, s reptiliány a s drakoniány, ale na popis drakonijců jsem ani u těchto lidí nenarazil

Tyto ještěrovité bytosti (reptiliáni) a drakonijci našemu astrálnímu světu vládnou. Jejich nadvláda je tak silná, že ostatní rasy ustoupily; hlavně v posledních letech. Před patnácti lety jsem byl ve styku s jednou pomáhající skupinou duchů. Jsou pryč. Když jsem se před dvěma roky pokusil navázat s nimi spojení, krátce dali najevo, že žijí a že nechtějí být odhaleni. Zde souhlasím s názorem Jamese Bartleyho, že nyní možná v našem dosahu není žádná nám pomáhající mimozemská rasa (což neznamená, že by se to nemohlo změnit). Pomáhající duchové a skupiny duchů jsou vytvořeny spíš z přestrojených drakonijců, reptiliánů a šedých, jako je tomu například u vzestoupivších mistrů.

Část moci těchto tří ras spočívá asi v tom, že mají jiný vztah k času. Zvlášť u drakonijců jsem měl dojem, že nejsou vázáni na náš časový rámec a že mohou současně působit v minulosti, v současnosti i v budoucnosti. Délka života drakonijců a reptiliánů činí pravděpodobně několik desítek tisíc roků a vzhledem k tomu jsou jejich plány dlouhodobější.

Každý nyní inkarnovaný člověk už jimi byl před tisíci lety ve svých předchozích životech traumatizován a zmanipulován tak, že mohou používat jeho astrální energie. Tohle je to úplně nejdůležitější a naši cizopasníci vynaložili mnoho úsilí, aby se to nestalo veřejně známým. Tato snadná manipulovatelnost, kterou před staletími, tisíciletími nebo desetitisíciletími do našich duší naprogramovali, je naše nejbolavější místo. Dokud mají obsazeny části naší duše, jsme napadnutelní, manipulovatelní, mohou nás používat pro svoje účely, aniž bychom si toho byli vědomi.

Různé skupiny, které se vytvořily, aby tyto temné bytosti vyhnaly, tuto záležitost důrazně ignorují. Dělal jsem si, pokud jde o tyto skupiny, určitou naději a jsem teď touto nebezpečnou ignorancí zklamán

Jsou podávány zprávy o tom, že jsou dva druhy šedých, a to odpovídá i mým vjemům. Malí šedáci jsou asi 120 centimetrů vysocí a jsou to očividně uměle vytvořené bioroboty, které plní rozkazy. Vykonávají špinavé práce, většinu manipulací s námi. Velcí šedáci jsou tak velcí jako my. Umějí toho víc a mají širší možnosti se rozhodovat. Bartley sice píše, že šedých si nemusíme všímat, že jsou to jen pomocníci reptošů. Já si však myslím, že schopnosti velkých šedých jsou značné a že jsou pro nás nebezpeční.

Bartleyho skupina objevila, že šedí vloží do unesených lidí takzvanou screen-memory. To znamená, že jsou schopni vytvářet obrazy, pocity a zprávy a přenášet je na lidi, se kterými bylo manipulováno v kosmických lodích nebo v podzemních zařízeních, takže tito lidé si z únosu přinášejí zfalšované vzpomínky.

Nedávno se mi podařilo vnímat jednoho velkého šedáka v lidském těle, přičemž nevím, zda tamní lidskou duši prostě z těla vytlačil, nebo jak se tam vlastně dostal. Na rozdíl od repto-hostitele, tedy reptiliána v lidském těle, se mi tento šedý zdál být podstatně lépe přizpůsobený lidskému druhu bytosti. Existuje nebezpečí, že už nebude možné jej identifikovat jako nepřítele. Chová se neobyčejně vlídně, všem lidem a skupinám, jež chce klamat, se vlichocuje. Svoji schopnost vytvářet iluze používá aktuálně jako člen různých skupin, aby je sváděl na scestí. Jeho hologramy téměř nelze odlišit od skutečnosti. Jediné, co je na něm nápadné, je to, že se jeví jako šplhoun a jen lichotí, nikdy nekritizuje a časem se z něj stane vítaný, nepostradatelný člen skupiny.

Nevím, zda vám to zní nebezpečně, ale taková bytost by mohla při jednání před soudem pomocí falešných citů a iluzí způsobit, že do vězení doživotně zavřou nevinného člověka.

A tak jsou asi nyní všechny tři tyto rasy schopny běhat po světě v lidských tělech. Údajně existují také „shapeshifters“, tedy bytosti schopné měnit svoji formu, které mohou nabývat podobu člověka a také zase svoji původní podobu. Já sám s tímto nemám žádné zkušenosti.

Dále tu mohou být další rasy nebo formy bytostí, které nás vysávají vedle reptošů. To jen pro úplnost. Ale důležitější je asi, do jaké míry v té temné struktuře spolupůsobí lidé. Tady to jsou asi na prvém místě ilumináti, kteří mají na nejdůležitějších postech repto-hostitele. Pokud někdo o jejich globální síti dosud nic neslyšel, může to napravit přes „Odkazy“ v Dovětku. Kdo o tom ještě nic neslyšel, nebude věřit, až se tam dočte, že např. Spojené národy (OSN) a Světová zdravotnická organizace (WHO) jsou hnízda iluminátů.

Je třeba si představit, že zakladatel iluminátů Adam Weisshaupt a jiní koncipovali plány pro vládu nad světem, které se mají splnit až za více než dvě stě roků. Znáte někoho dalšího, kdo uvažuje tak daleko dopředu? Zde ovšem musejí být v pozadí dlouho žijící bytosti, totiž právě bytosti astrální. A jejich úspěch, totiž to, že ilumináti jsou nejbohatší a nejmocnější lidé na této planetě, je možný jen s pomocí astrálních bytostí.

Ale není nutné být iluminát, aby člověk pracoval v zájmu reptošů. Kdo je prohnilý (korrupt), kdo nemá zábrany vůči tomu, aby žil z energií jiných, je už od svého lidství oddělen a nevědomky pracuje pro reptoše. V konečném účinku jsme i my, co to s lidstvem myslíme snad dobře, nakaženi, jak už jsem to popsal výše. Přesně vzato nemůžeme důvěřovat ani sobě samým. I dobrého přítele mohou reptoši přes nějaké prastaré spojení z nějakého jeho předchozího života náhle použít proti tobě. Proto je nyní také obtížné větší skupiny, které mají pozitivní záměry, udržet pohromadě. Jsou infikovány pomocí agentů a astrálně zpracovávány ze strany šedých.

Podle Bartleyho a jiných zdrojů existují také ještě takzvaní „milabs“ (military labor): politováníhodní, armádou (CIA) unesení, většinou mladí lidé. Ti jsou mučením jednak učiněni poslušnými, jednak z nich za prudkých bolestí vychází jejich astrální tělo. Touto metodou se milabs učí astrálně opouštět svoje tělo, což později jde i bez mučení. Zcela bez vlastní vůle a poslušně provádějí všechny druhy úkolů. Astrální špionáž, astrální útoky a podobné věci. Milabs prý je zhruba jeden milion. Víc podrobností se najde ve velmi zevrubné zprávě od Bartleyho (viz Dovětek), bohužel jen v angličtině.

Pokud jde o milabs, máme s nimi možná soucit, přestože je pomocí energie musíme odvracet, pokud útočí. U prohnilých lidí nebo u iluminátů, kteří lidmi pohrdají, se soucit hledá obtížněji. Myslím si ale, že u všech z nich se v jejich minulých životech najde mučení a donucení, které jim nedalo jinou možnost volby, než přejít na temnou stranu. Kdo je tedy zkorumpovaný v aktuálním životě, aniž by k tomu byl zjevně donucen, byl od své duše odloučen již ve svých dřívějších životech. Bylo by třeba jej zhojit, ale astrální dozírací systém reptošů to tak snadno nedovoluje.

Malí šedáci jsou roboty, ale u velkých šedých jsem si celkem jist, že pro ně platí stejné zákony; to znamená, že i tito šedí jednají "bez srdce" kvůli svému hlubokému zranění a že jsou citově otupělí.

Existuje kniha jednoho jasnovidce (remote viewer), zaměstnance americké CIA (jeho jméno jsem zapomněl), který popisuje jednu scénu na planetě šedých. Z ptačí perspektivy vidí šedáky, jak se s vypětím sil snaží svoji planetu zachránit. Bojují s problémy klimatu a energie a v důsledku toho dochází k mohutným katastrofám. Jasnovidec objevuje také kosmické lodě rozmístěné kolem té planety. Aniž by to jejich oběti pozorovaly, tyto lodě ty klimatické a energetické problémy těch šedých vytvářejí.

Nehledě na to, že totéž se má stát s naší planetou, považuju tento příběh za možný. Je ještě další důvod, proč věřím, že šedí nejsou zlí zásadně. Asi před deseti roky jsem astrálně vnímal jednoho šedáka, který byl úplně bílý. Upozornil mě na několik věcí, které se osobně týkaly mě a Karin. Překvapivé přitom bylo, že jsem pociťoval silnou lásku a vytryskly mi slzy. Přesto, pokud vás šedí napadnou, braňte se, nepokoušejte se je zhojit – mohla by to být léčka.

Mnozí lidé rádi zobecňují a rádi tvoří univerzálně platná pravidla. To bych dělal, kdybych tvrdil, že také reptoši a drakoši jsou tak hluboce zraněni, že jim nezbývá nic jiného, než být zlí. Zní to také velmi osvíceně a většina duchovních lidí by s tím jistě souhlasila. Já ale mohu říci jen: "Nevím, nemám o tom ponětí".

 

Co dělat?

V internetu jsem někde našel něco, kde jakýsi mimozemšťan říká, že od lidské rasy není slyšet žádné jednoznačné volání s prosbou o záchranu. A oni (mimozemšťané) proto nemohou zakročit. Nejde mi teď o to, zda to opravdu nějaký mimozemšťan řekl, ale základní myšlenka toho mi připadá trefná. Mnoho milionů lidí, ilumináti a jejich pomocníci, pracuje naprosto vědomě na tom, aby lidstvo zotročili. Ještě podstatně víc lidí je prostě jen zkorumpováno a tím naši situaci pomáhají zhoršovat. Narkomani, alkoholici, černí mágové a mnoho náboženských sekt se uvádí do duševních stavů, kdy jsou z nich média, a dovolují tak nepřátelským duchům volně přicházet do naší skutečnosti. V tom je náš hlavní problém: my, lidé, netáhneme za jeden provaz. Spotřebováváme svoje síly tím, že je zaměřujeme proti sobě samým.

Je řada skupin, které dělají astrální sedění, při nichž útočí na nepřátelské duchy, hatí plány nepřátel, na různých místech Země likvidují negativní energie a podobně. Byl bych poslední, kdo by těmto skupinám nepřál úspěch. Byl jsem však zklamán, když jsem si všiml, že jejich členové, se kterými jsem se seznámil, neměli zájem odstranit ze své duše její dálkové reptiliánské řízení pocházející z jejích minulých životů. Narazil jsem na odmítání a agresi. K zamyšlení mě vede také skutečnost, že tato skupinová sedění jsou vždy úspěšná. My vždycky vyhrajeme – jako v kině.

Už vidíte, kam směřuju. Tvrdím, že první osvobozovací krok musí spočívat v tom, že se zbavíme svých starých repto-spojení. Pokud někdo nemá vztah ke svým minulým životům, pak jen proto, že naši nepřátelé se o to postarali. Skutečně neexistuje žádný úmysl Boha, abychom svoje dřívější životy zapomněli. Je to plán ďábla, který naši duši drží roztříštěnou, což z nás dělá slabé, snadno manipulovatelné bytosti.

Abychom se od takových starých repto-spojení dokázali oprostit, potřebujeme zkušenost se zacházením s astrálními energiemi. V dalších rubrikách k tomu proto nabízím co nejvíc informací a možností, jak se zacházení s astrálními energiemi naučit.

 

Dovětek

V původní verzi tohoto článku z roku 2006 jsem popsal lemurijské duchy (duše někdejších obyvatel už neexistujícího světadílu Lemurie, pozn. překl.) jako naše možné duchovní pomocníky. Asi tři měsíce jsem s nimi prožíval různé zvláštní zkušenosti, které pak ale zase polevily. Ty události nedovolují jednoznačné závěry. Možná několikrát pomohli zmírnit nepříznivé počasí. Možná mě ochránili před několika útoky. Nejsem si už ale jist.

Kontakt s delfíny jsme měli, dokud s námi spolupracovala naše domorodá přítelkyně. Když byla jednoho dne jednou temnou bytostí přepólována, tato spolupráce a tím i kontakt s delfíny ustaly. Věřím, že to jsou dobří duchovní spolubojovníci, ale nechávám toto téma stranou.

Jinak jsem měl jednoho dne, když jsem uvolněně ležel v brouzdališti, nečekaný kontakt s langustou. Jen si to představte – langusta! Nevěděl jsem, co si o tom mám myslet. Rozhodl jsem se prostě vnímat, co se děje. A langusta mě odvedla na jedno místo, na malý kopeček pár metrů pod hladinou vody. Pomalu se s tím sdružovaly obrazy a pocity. Bylo to kdysi obydlené místo nad vodou. Teď bylo potopené a ležela na něm jakási nepříjemná energie. Langusta mi pak ukázala tmavou langustu, která byla jeden až dva metry dlouhá. Cítil jsem, že ona střeží to místo, nebo lépe řečeno nějaké prokletí, nějaké kouzlo, které na tom místě spočívá.

Dnes už nevím jak, ale to prokletí jsem dokázal zrušit. Ta velká langusta pak plula ve vodě mrtvá. Pak z toho kopečku vyšlo velmi mnoho duší. Viděl jsem kováře, truhláře, řezníky, zkrátka, jak si člověk představuje obyvatele nějaké obce v raném středověku. Mým tělem protékala spousta energie, což se děje vždy, když se části duší jiných lidí mým energetickým kanálem vracejí zpět ke své duši.

Po tomto zážitku jsem byl schopen si představit, že např. indiáni jsou v kontaktu s orlem, který jim může ukazovat věci, nad nimiž létá, nebo také věci z astrálního světa a podobně. Takže v tomto ohledu asi existuje mnoho našich potenciálních pomocníků. Je hezké vědět, že dokonce i langusty jsou na naší straně.

Téma orgonit také vynechávám. Na Karin a na mě neúčinkoval. Tím neříkám, že nefunguje. Ale na své internetové stránce budu toto téma ignorovat. Je dost dalších informačních zdrojů. 

 

Konec


 

 

^^^