Home
Het Atlantis-syndroom
 

door Franz Erdl 

vertaald door: Anti-Zion2012


Ik ga ervan uit (zonder het werkelijk te weten), dat Drako’s en Repto’s i n de tijd van Atlantis op ons begonnen in te werken. Ik denk, dat ze dezelfde methode gebruikten als vandaag de dag – de sluipende bewustzijnsmanipulatie. Deze had eerst het effect, dat volkomen intacte mensen zich meer en meer om technische details begonnen te bekommeren. Mijn herinneringen daaraan heb ik al in mijn artikel „De Matrix: De Buitenaardse Invloed op de Mensheid Deel 2 beschreven. De mensen om mij heen gingen heel langzaam steeds meer ‘in hun hoofd zitten’.. Ze hielden zich steeds fanatieker bezig met de mogelijkheden om via kristallen, metalen, vormen enzovoort energieën te concentreren en te sturen. Het fatale daaraan was, dat zij daardoor het contact met zichzelf en daardoor natuurlijk ook met de anderen verloren hadden. Zowel toen als nu bestaat het probleem hieruit, dat men de invloed nauwelijks merkt en dat men de negatieve aard ervan pas inziet, wanneer het fout loopt.

Welnu, bij mensen, die zich heel erg vanuit hun hoofd met dingen bezighouden en, ook al zijn ze nog zo esoterisch, het contact met zichzelf verloren hebben, spreek ik van het Atlantis-syndroom (AS). De symptomen zijn helaas moeilijk als zodanig te herkennen, omdat intelligentie en technische genialiteit hoog gewaardeerd worden in de maatschappij. Ik pleit niet voor domheid. Intelligentie is zeer belangrijk, maar zij mag niet geïsoleerd, vanuit het brein, proberen jouw levenslot te sturen.

De hersenen moeten leren gevoelens te begrijpen. Dat is een soort intelligentie, die meestal ontbreekt. Verdrietige gevoelens, maakt niet uit hoe ze tot stand zijn gekomen, zijn signalen, die de hersenen zouden moeten kunnen interpreteren. Blokkades bestaan uit gevoelens. Om de blokkades op te lossen, wil de ziel ons de gevoelens bij deze blokkades laten zien, maar wij gaan dan geheel hulpeloos met deze gevoelens om en zijn blij als we ze op de een of andere manier weer kwijt raken. Dus zoek maar snel op het internet, of daar niet iets slims staat. Na tien minuten aan de PC zijn de gevoelens misschien weer weg.

Wanneer men maar een beetje geoefend heeft en zich heeft verdiept in de gevoelens, dan kunnen er boodschappen komen. Vaak is deze methode de toegang tot vorige levens; men behoudt indrukken van oude gebeurtenissen. Verdrongen gevoelens willen in het bewustzijn komen en eindelijk begrepen worden, anders blijven ze altijd als een last aan je hangen. Bijvoorbeeld angsten. Niemand wil graag zijn angsten voelen. Het gaat er ook niet om om jou met ondraaglijke angsten te confronteren, maar om de angst zóver toe te laten, tot jij de boodschap ervan kunt begrijpen. Wanneer jouw brein nu zo intelligent geworden is en de boodschappen van de gevoelens kan interpreteren, dan gaat dit even goed met andere mensen. Dan kun je andere mensen aanvoelen en kun je de boodschappen van deze gevoelens ook lezen. Dit brengt een vorm van tussenmenselijke verbinding tot stand, die de meeste mensen niet kennen. Maar dat is nog niet alles. De ziel van de andere persoon ziet namelijk nu een uitweg, om de geblokkeerde gevoelens via jou los te laten. Maar geen angst, je hoeft je niet schrap te zetten voor aanvallen van angst of verdriet. Je zult slechts een klein deel daarvan waarnemen. De oplossing van deze blokkade gaat dan veeleer zo, dat verschillende, meestal aangename energieën door je heen stromen.

Ik schat dat meer dan 99% van de bevolking van de industrielanden het Atlantis-syndroom hebben en hoofdzakelijk bezig zijn om zich niet te voelen (wat echter niet betekent, dat de mensen van de onderontwikkelde landen meer contact met zichzelf zouden hebben).

*Contact *

Wat bedoel ik nu eigenlijk met contact? Wanneer een brein, dat tot denken in staat is, energetisch verbonden is met het hartchakra en dit hartchakra in verbinding staat met de ziel, dan spreek ik van contact. Want de zielen zijn altijd in contact met elkaar. Wie met een ziel in verbinding staat, heeft automatisch contact met anderen, kan zich in anderen invoelen (heldervoelendheid) en hen helpen (mits hij dat wil).

Ik maak onderscheid tussen ziel en zielendelen. Iedere incarnatie vormt een zielendeel, die volkomen gescheiden kan zijn van de ziel of meer of minder met haar verenigd kan zijn. Bij mijn helingsessies vind ik bij de patiënten altijd weer afgescheiden zielendelen van vorige levens. Dikwijls kon ik een soldatengraf zien, dat ergens anders heel erg eenzaam in het buitenland
vergeten werd. Het zielendeel van deze soldatenincarnatie is eenvoudigweg blijven hangen bij het fysieke lichaam, waarschijnlijk door de traumatische omstandigheden van het overlijden. Het zielendeel van onze huidige incarnatie is door de inwerkingen van de Repto’s ook slechts beperkt
verbonden met de ziel. Hoe goed deze verbinding is, hangt af van veel factoren, maar we hebben er zeker wel invloed op.

*Zielen-basisprincipes*

Ik ontdek net, dat ik zielentechnisch een beetje meer naar buiten moet brengen, omdat wij niet allemaal van dezelfde ideeën uitgaan. Door mijn werk als spiritueel heler had ik inzage in de vroegere levens van veel mensen. Hierbij kon ik vaststellen, dat bijvoorbeeld wezens bij hun eerste incarnatie verbijsterende vaardigheden hebben en ook dikwijls belangrijke en machtige posities innemen. Dat ligt daaraan, dat zij nog ongeblokkeerd zijn, ze komen dan ook net ‘vers’ uit het goddelijke gebied.

Meestal komt het reeds in het eerste leven tot een neerstorten. Ik vermoed (let goed op: vermoed), dat de verse zielen het bij gebrek aan ervaring verbruien bij de Repto’s en door de sluipende manipulaties op een negatief spoor komen, zonder dat ze het merken. Aangezien zij meestal een machtspositie hebben, richten zij daarmee grote schade aan. Andere mensen moeten vanwege hen in leed sterven, waardoor de getraumatiseerde zielendelen van de ‘slachtoffers’ meestal aan de (schijnbare) veroorzaker van de crisis kleven. Honderden en duizenden gekwetste zielendelen kunnen zo aan een verse ziel („Frischling“) kleven, wat hem een boel hoogst problematische incarnaties zal opleveren.

Het aanvankelijk vrije wezen beleeft nu een neerwaartse ontwikkeling – wat in tegenspraak is met datgene, wat velen graag willen geloven – namelijk, dat de zielen zich in een spiritueel proces door de vele incarnaties heen omhoog ontwikkelen, eventueel met het doel opgestegen Meesters te worden. Sorry – mijn ervaring toont mij, dat we ons eerst naar beneden ontwikkelen en dan gedurende een lange tijd (duizenden jaren), naar mijn mening, nodeloos slechts in een cirkel bewegen. Het aantal trauma’s, dat in deze incarnaties ontstaat, is enorm. Veel incarnaties produceren na de dood een geïsoleerd, door verdriet verteerd zielendeel, waaraan als ballast zielendelen van andere mensen hangen, wat een helingsproces gecompliceerd maakt.

De ziel zou haar buitenzintuiglijke vaardigheden graag in de 3D wereld willen brengen en als onbegrensd vrij, op God gelijkend mens willen leven en zich uitdrukken. Dat probeert zij steeds weer in de verschillende incarnaties. Deze pogingen worden echter bestreden en verstikt, zie de christenvervolging, de Inquisitie, maar ook de huidige wereldsituatie is niet zeer geschikt voor een vrije ontwikkeling van de ziel.

Wanneer men de zielen van de mensen analyseert vindt men in het normale geval het volgende:

*Versplintering en isolering*

- Veel afgescheiden zielendelen, waarin de buitenzintuiglijke vaardigheden ingekapseld en daardoor, in deze toestand, niet bruikbaar zijn. Zielendelen blijven vaak op de „plaats delict“ hangen of aan de dader; soms echter ook aan zomaar iemand, die net in de buurt was, zelfs aan dieren (Ik heb eens een hond geheeld, waarin een hele rij soldaten zat).

*Ballast*

- Koppelingen aan andere getraumatiseerde zielen, wat zeer storend is voor een bevrijding en verdere ontwikkeling. Zielendelen van andere mensen kunnen onbekommerd aan de aura van een mens of ergens anders in het lichaam kleven, wat vroeg of laat tot lichamelijke problemen leidt.

*Controle*

- Ieder mens staat onder controle van machtsstructuren. Voormalige personen uit de politieke en kerkelijke macht kan men dikwijls (bijna wel standaard) in de nekwervel van een geïncarneerde mens vinden. Op dezelfde wijze laten geheime genootschappen hun voormalige leden ook voorbij de dood niet vrij. Astrale implantaten blijven voortbestaan van incarnatie tot incarnatie en dienen ter bewaking en manipulatie. Meestal verhindert de controle, dat een heling tot stand komt. Voordat men de ballast en de versplintering van de ziel kan helen, moet men dikwijls eerst de controle-geesten verwijderen.

Alles wat ik hier schrijf is voor zielen de standaard. Er zijn geen uitzonderingen; ik heb het over het normale geval. De patiënten in mijn sessies verwonderen zich bijna altijd over wat er zo allemaal in hen tevoorschijn komt. Wellicht 75% van de patiënten voelt de oude gevoelens en beleeft vroegere gebeurtenissen gedeeltelijk mee, waardoor zij voelen, dat het geen verzinsels van mij zijn. Het slechte nieuws is dus, dat onze ziel rijp voor de sloop is. Het goede nieuws zit in de overweging: „Hoe zullen wij zijn, wanneer onze ziel geheeld is?“ Want ze kan geheeld worden.

Wie met het „Hogere“ contact zou willen hebben, moet eerst maar eens contact met zijn ziel hebben. En dit zielencontact heeft in eerste instantie niets te maken met Licht en Liefde en Verlichting, nee, de zwaar gekwetste ziel geeft eerst een gevoel van treurigheid en verdriet. Wanneer je je hoofdzakelijk treurig voelt, ben je waarschijnlijk dichterbij je ziel dan andere mensen.

Hiermee zijn we terug bij het onderwerp ‘contact’. Een voorbeeld hierbij: Een kennis van mij heeft een grote hond, waarom zij zich overvloedig bekommert. Naast literatuur over honden zoekt ze ook graag adviezen van hondentrainers, hondendokters, enz., om alles goed te doen. Hij krijgt veel aaien en ook veel andere aandacht van haar. Karin en ik zijn echter voornamelijk nerveus over deze relatie en kort geleden hebben wij ook ontdekt waaraan dat nu precies ligt. Wat ons zo stoort, is, dat onze kennis geen contact met de hond heeft, hoe intensief ze zich ook met hem bezighoudt.

Door het ontbrekende contact treedt nu het volgende effect op: De ander, in dit geval de hond, wordt slachtoffer van projecties. Honden hebben een gevoelige maag, heeft de dokter gezegd ….. De onzekere hondenbezitster zal in de loop van de tijd een groot gevoelig hondje krijgen door dit steeds te projecteren.

Om to the point te komen: Wie geen contact heeft, leeft zelf in zijn projecties en legt anderen zijn projecties op. En het maakt helemaal niet uit, of die projecties goed of slecht voor de ander zijn; het werkt verstorend voor de ander om zichzelf te zijn of te worden. Zo beschadigen ouders hun kinderen met wie zij geen contact hebben. Zo beschadigen therapeuten hun patiënten met wie zij geen contact hebben. Zo beschadigt iedereen iedereen, bij gebrek aan contact.

Ik heb vaak kunnen waarnemen, dat mensen hun goeroe-ideeën in mij projecteren. Ik voelde duidelijk, hoe moeilijk het mij dan afging, om onbekommerd mezelf te zijn. Iets deed mij verkrampen. Er kwamen in mij antwoorden omhoog, die de mensen wilden horen. Ik voelde meer afstand tot mezelf en tot de anderen. Het waren weliswaar positieve projecties en zovelen hadden deze toestand wel aardig gevonden. Ik voelde me in ieder geval niet goed en had de behoefte om daar weer uit te komen.

Op dit punt kan ik nu ook de vraag beantwoorden, die mij in een privé-gesprek werd gesteld. Die was ongeveer: „Als arrogantie, jaloezie …… Repto-eigenschappen zijn, wat zijn dan menselijke eigenschappen?“ Mijn beste antwoord hierop zou zijn: De oorspronkelijkste menselijke eigenschap zou zijn, in contact te staan met alles. Dit contact garandeert, dat men geen schade kan aanrichten en niets verkeerds kan doen, dat mijn zijn en doen in harmonie met mijzelf en met al het andere is. Ik kan niemand leed toebrengen, als ik via het contact zelf het leed voel.

Karakter-eigenschappen, of ze nu goed of slecht zijn, zijn op het moment van een echt contact zonder belang. Wie in het hier en nu met zijn naaste in contact is, handelt automatisch op passende wijze. Veel beter kan ik het niet uitleggen.

 

 

 

up